Få, men uppföljbara krav i LOV

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kraven som ställs på aktörer som verkar inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) bör utvecklas. Konkurrens är sunt. Att en patient eller brukare själv får välja vem som ska ge vård och omsorg är värdefullt och nödvändigt, men ställer också höga krav på utförararen. Dock ger en för kraftig reglering ett minskat utrymme för innovativa lösningar och effektiviseringar. Reglerna bör vara så få och tydliga som möjligt samt innehålla uppföljningsbara krav.

Förfrågningsunderlaget/avtalet är det som styr ramarna som verksamheten har att förhålla sig till. I förlängningen styr det också vilka företag som kan etablera sig, eftersom förfrågningsunderlaget till exempel kan ställa krav på minsta antal legitimerad personal.

 

Förslag i majoritet

Ge uppdrag till förvaltningscheferna/direktören att se genomlysa regelverket i förfrågningsunderlagen. Be om också om en lägesrapport kring hur företagen som verkar inom LOV upplever avtalen, har det inkommit synpunkter och klagomål? Fastställ principen ”en regel in, en regel ut”.

Lägg ett förslag om att kalla till samtal med representanter för branschorganisation, till exempel Vårdföretagarna, för att höra deras syn på regelverket.

Gör media kring genomlysningen av LOV-reglerna, samla till ett ”paket” och beskriv det som ett sätt för att stimulera innovation och företagande inom vård- och omsorg.

Förslag i opposition 

Om Socialdemokraterna med samarbetspartier styr i din kommun/region är det troligt att LOV inte är lika etablerat som vid ett Moderat styre. Ställ en fråga eller lägg en motion i fullmäktige om att granska de förfrågningsunderlag som finns, samt kolla hur ofta förfrågningsunderlagen revideras.

Ta gärna kontakt med branschorganisationer, gör företagsbesök mm för att sedan gå ut i media.