Förebygg och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck

Facebook
Twitter
LinkedIn

Utövandet av hedersrelaterat våld och förtryck är en kränkning av den enskildes fri- och rättigheter. Kontroll av flickors och kvinnors sexualitet är central i en hederskontext och baseras på att individen är underordnad kollektivet. Bevakning är medlet för att hålla hedern intakt, och detta innebär begränsning och kontroll av individers tillvaro. Denna kontroll tar sig uttryck i exempelvis bortgifte, oskuldskontroller eller en begränsning av vem man får umgås med eller hur man får klä sig. Ofta drabbas unga flickor, tonåringar och kvinnor men även pojkar och män drabbas. Heder upprätthålls av båda könen där både vuxna och barn kan vara delaktiga som upprätthållare av förtrycket. Det uppskattas att 240 000 unga lever under hedersrelaterade normer, men mörkertalet är stort och kunskapen om det begränsad.

För att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck behöver Sverige bli bättre på att upptäcka och förebygga desamma. Kommuner har ansvar enligt lag för skola och socialtjänst, samt det yttersta ansvaret för att barn, ungdomar och vuxna som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Skolan är därför en central del i detta då det är en plats som barn och unga vistas mycket i. För att upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck krävs därför medvetenhet och kunskap hos både skolpersonal och socialtjänst. Därför måste medvetenheten och kunskapen om hur man upptäcker hedersrelaterade normer stärkas hos de som möter barn och unga inom skolan men även hos de som möter de vuxna inom socialtjänsten.

Varje kommun ska ha en handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck och vi behöver säkerställa att kunskapen och kompetensen om hedersrelaterat våld och förtryck finns inom socialtjänsten och skolan i varje kommun.

 

FÖRSLAG I MAJORITET

Inför en handlingsplan för att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. Säkerställ att all personal som möter unga och vuxna inom socialtjänst och skola har kunskap samt kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck. Genomför en fortbildningsdag om ämnet i samband med att handlingsplanen publiceras.

 

FÖRSLAG I OPPOSITION

Motionera i kommunfullmäktige om att införa en handlingsplan för att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. I social- samt skolnämnd eller motsvarande kan ni också lyfta frågan samt föreslå kompetensutveckling för respektive personalgrupp. Skriv debattartiklar i samband med att ni lägger fram förslag så att ni uppmärksammas i media och sätter press på majoriteten.