Hel eller delad utbetalning av försörjningsstöd till kvinnan

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ett steg för att förbättra integrationen för kvinnor, stärka jämställdheten samt barnperspektivet är att kommunen som regel delar ut försörjningsstödet till kvinnan. Detta stärker kvinnans ställning och underlättar för kvinnor att lämna destruktiva relationer och hedersförtryck. Ofta har kvinnan huvudansvaret för barnen och genom detta används förhoppningsvis pengarna i första hand för barnens bästa.

Psykiskt och fysiskt våld vet många vad det är, men ekonomiskt våld är ett nyare begrepp. Ekonomiskt våld är att ha makt och kontroll över en annan människa genom ekonomin. I en nära relation kan det ta sig uttryck i att en part har kontroll över bådas ekonomi, så att den andra parten hindras från att leva ett fritt liv.

Kommuner runt om i landet har identifierat att mannen ofta är ensam mottagare av utbetalningen. Flera kommuner har därför ändrat utbetalningarna till att gå enbart till kvinnan alternativt att dela utbetalningen lika mellan makarna.

Kritik har riktats mot att enbart betala ut försörjningsstödet till kvinnan eftersom man anser att det bryter mot de jämställdhetspolitiska målen, och att det då inte är rättvist att utbetala stödet enbart till vare sig mannen eller kvinnan. Medan det vid en delad utbetalning kan uppstå praktiska svårigheter som när stora räkningar som exempelvis hyra ska betalas. Den gemensamma hanteringen av familjens ekonomi förenklas då genom att försörjningsstödet betalas ut till endast en av makarna. Samtidigt behöver vi ta hänsyn till samkönade par.

Ett sätt att jobba med ekonomisk jämställdhet i kommunen är därför att arbeta för att man i kommunen ska betala ut försörjningsstödet till kvinnan, alternativt att utbetalningen av försörjningsstödet delas lika mellan mannen och kvinnan eller makarna.

 

FÖRSLAG I MAJORITET

Arbeta för att lägga fram ett förslag om att införa delad utbetalning alternativt utbetalning av hela försörjningsstödet till enbart kvinnan.

 

FÖRSLAG I OPPOSITION

Skriv motion i kommunfullmäktige där ni yrkar på att försörjningsstödet ska betalas ut i sin helhet till kvinnan alternativt en delad utbetalning.