Karriärkartläggningar

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lagstiftningen om lönekartläggning finns i diskrimineringslagen (2008:567): arbetsgivare ska arbeta för att upptäcka, åtgärda och förhindra löneskillnader som har samband med kön. Riksrevisionens utvärdering av lönekartläggningarna konstaterar att lönekartläggningarna sällan leder till att osakliga löneskillnader upptäcks, men att de samtidigt innebär en stor administrativ börda för arbetsgivarna.

Idag är arbetsgivare skyldiga att göra en årlig lönekartläggning. Det är inte främst vid lönesättning som kvinnor får sämre förutsättningar än män, utan när arbetsinnehåll fördelas och vid befordringar, dessa är i sin tur bakomliggande faktorer för lön.  Det är inte så konstigt då att huvuddelen av löneskillnaderna mellan kvinnor och män kan förklaras, när man viktar för chefskap, arbetsinnehåll och arbetstidsomfattning och endast 0,5 procent löneskillnad bland statligt anställda var oförklarlig år 2019.

Kvinnor befordras inte i samma utsträckning som män. Forskning visar att kvinnor utvärderas på erfarenhet och män på̊ potential. Det bekräftas i en studie av ett chefsutvecklingsprogram i en svensk bank, där 115 av de 125 toppcheferna var män. Kvinnornas potential som chefer baserades på̊ visade prestationer och befintlig kompetens i relation till kraven vid en första chefsposition, medan männens potential baserades på̊ uppfattningar om framtiden där männen med träning och mognad förväntades bli chefer.

Anne Boschini skriver i en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi att befordringsdiskriminering inte går att utesluta som möjlig förklaring till den låga andelen kvinnliga chefer men att det behövs mer forskning på̊ området. Därför bör kartläggningar genomföras för att komma åt befordringsdiskriminering.

Förslag i majoritet

Arbeta för att lägga fram ett förslag om att införa karriärkartläggningar i de kommunala eller regionala verksamheterna.

Förslag i opposition

Skriv en motion i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige där ni yrkar på att karriärkartläggningar ska införas i de kommunala eller regionala verksamheterna.