Minskad arbetsbelastning i skolan – renodla lärarrollen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Enligt en rapport från Försäkringskassan så är risken för sjukskrivning inom utbildningssektorn högst inom förskole- och grundskoleutbildning, men problem med arbetsmiljö och sjukfrånvaro inom hela sektorn är inte tydligt avgränsat till vissa yrkesgrupper. Kvinnor rapporterar i betydligt större utsträckning att man mår psykiskt dåligt och är sjukskrivna i nästan dubbelt så stor utsträckning som män, något som också får konsekvenser för livsinkomster och framtida pension.

Lärares kompetens är en av de faktorer som spelar störst roll för elevers studieresultat. På grund av lärarbrist och för att se till att elever undervisas av behöriga lärare så behöver deras arbetsuppgifter ses över. Inom skolan har lärare ett antal sidouppdrag som inte berör elevernas kunskapsutveckling. Lärare åläggs att vara mentorer med uppdrag för elevernas sociala utveckling med allt vad det innebär samt anordna föräldramöten och utvecklingssamtal. Läraryrket bör renodlas genom att dela på mentorskapet och läraruppdraget. Då får lärare ägna sig åt det de är utbildade för – undervisning. Därför behöver vi se till att sänka sjukskrivningstalen bland lärare så vi inte riskerar att eleverna undervisas av outbildade vikarier.

Renodla lärarrollen, genom att dela på mentorskap och undervisningstid. Så att lärare får ägna sig åt att lära ut.

 

Förslag i majoritet

Moderater i majoritet bör ta fram en kompetensförsörjningsplan för att säkerställa och planera för att möta en lärarbrist. I planen bör ni se över lärares arbetsuppgifter och att lärare ägnar sin tid åt relevanta arbetsuppgifter. Komplettera lärare med att införa lärarassistenter och förskole assistenter för att avlasta icke-pedagogiska arbetsuppgifter utifrån de behov ni ser lokalt på skolor och i just er kommun. Renodla lärarrollen, genom att dela på mentorskap och undervisningstid. Tänk på att ta tillvara personalens inspel och genomför gärna dialoger med pedagoger inför och genom arbetet tillsammans med förvaltningen. Tidigt inflytande för personalen leder ofta till en större acceptans.

Frågan kan också behandlas separat i kommunens skolnämnd eller motsvarande där ni direkt kan ge ett uppdrag till förvaltningen att renodla lärarrollen, genom att dela på mentorskap och undervisningstid.

 

Förslag i opposition

I opposition behöver ni bygga opinion över att tillvarata lärares kompetens – för elevernas skull samt att avlasta lärare icke-pedagogiska arbetsuppgifter för att minska kringarbete och minska sjukskrivningstal. Ta en interpellationsdebatt i kommunfullmäktige för att uppmärksamma vikten av frågan och för att ta pulsen på majoriteten.

Lägg en motion i kommunfullmäktige med en brödtext som uppmärksammar problematiken och föreslå att införa såväl lärarassistenter, om ni inte redan har det, samt för att renodla lärarrollen, genom att dela på mentorskap och undervisningstid.