Ett gott exempel!

Säkerställ att kunskap och kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck för socialtjänst och skola finns i varje kommun.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck är grundläggande för att så tidigt som möjligt se och känna igen olika uttryck för detta hos flickor, kvinnor men även pojkar. Därför bör socialtjänstens arbete mot HRV (hedersrelaterat våld) utvecklas med en systematisk uppföljning och kvalitetsarbetet förstärkas i syfte att öka upptäckten av våldsutsatta och våldsutövare. Det är viktigt att ha kunskap om den kollektiva struktur som ligger till grund för våldet och förtrycket.

Barn och unga som varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck är ofta i behov av stöd och skydd för att bygga upp en egen tillvaro. Inte bara under den akuta fasen, utan över lång tid. Säkerställ därför att kunskap och kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck för socialtjänst och skola finns i varje kommun

Socialtjänsten måste besitta kunskap vad det kräver av handläggare och chefer att hantera HRV, därför är fortbildning nödvändig på olika nivåer.

 

Förslag i majoritet

I majoritet kan vi lägga initiativärende i ansvarig nämnd att en aktiv samverkan som är kontinuerlig och långsiktig mellan relevanta aktörer krävs mellan berörda aktörer i samhället. Detta kan innehålla utbildningar, handlingsplaner etcetera. Det kan se något olika ut beroende på de lokala förutsättningarna, men i de flesta kommuner finns någon form av samrådsgrupp mellan socialtjänst, polis, barnhälsovård samt barn- och ungdomspsykiatrin för samverkan i dessa ärenden. På den lokala nivån kan det vara att involvera kommunen, hälso- och sjukvården samt polisen mycket tydligare.

 

Förslag i opposition

Bygg först opinion, lyft upp kvinnors och ungas rättigheter. Plocka in de lokala men också nationella aspekterna och hur många barn och ungdomar som faktiskt utsätts och lever i dessa hedersnormer samt ofrihet i Sverige idag.

Lägg en motion i fullmäktige – ha en tydlig informativ brödtext, varför vi tycker detta är oerhört viktigt och var sen tydliga i att satsen så ni träffar rätt, få med samordning, utbildning och uppföljning.