Transparens i LOV

Facebook
Twitter
LinkedIn

LOV – Lagen om Valfrihet ger invånaren möjlighet att själv påverka och välja vem som utför exempelvis omsorgen i hemmet, är avlösare till ditt barn/ungdom eller vilket omsorgsboende du vill bo på. Vid införande av LOV ställs krav på att den offentliga verksamheten och de privata bolagen ska ha lika kravställning, både gällande ersättning av ekonomiska medel och kravställning för verksamheten.

Vid ett LOV-införande tar man bland annat fram ett så kallat ackrediteringsunderlag med villkor där      företag som uppfyller villkoren därefter kan ackreditera sig i kommunen och erbjuda sina tjänster inom området som LOV stipulerar. Kommunen anger också vilken ersättningsnivå som är aktuell och hur den ska justeras (exempelvis via indexuppräkning).

Att följa upp både den offentliga och den privata verksamheten på lika villkor är därför centralt för likvärdig behandling. Detta gäller både verksamhetens kvalitetskrav och den ekonomiska ersättningen.

 

FÖRSLAG I MAJORITET

Ta fram ett uppföljningsprogram för LOV-verksamheten (baserat på ackrediteringsvillkoren) som ska genomföras årligen samt redovisas på nämnd och därmed också vara tillgängligt för offentligheten. Resultatet kan också anges på kommunens hemsida och på så sätt underlätta för invånaren att välja utförare hen. Vid ekonomisk uppföljning, såsom delårsbokslut och årsbokslut, ska ersättningsnivåerna tydligt anges för LOV-verksamheterna, oavsett utförare. Vid budgetering ska ersättningsnivåer tydligt anges och vara en viktig del av diskussionen.

 

FÖRSLAG I OPPOSITION

Här bör motionsverktyget användas. Motionera om att ett uppföljningsprogram, baserat på ackrediteringsvillkoren, tas fram och ska genomföras årligen samt att resultatet ska redovisas till nämnd och på kommunens hemsida.