Tydligare krav på motprestation

Facebook
Twitter
LinkedIn

Där det blir konkreta konsekvenser om man inte deltar fullt ut i etableringsprogrammet. Kravet på motprestation på heltid måste förtydligas och om någon inte deltar enligt överenskommelse ska det få kännbara konsekvenser. Det kan exempelvis vara avslag på ansökan om försörjningsstöd. Det beslutet inkluderar en barnkonsekvensanalys i utredningen vid försörjningsstöd. Dialog sker med socialtjänstens enhet för barn och unga och de kan därefter behöva ta ställning till om föräldrarna tar sitt föräldraansvar då det väljer att inte delta i aktiviteterna och möjligtvis inte tar ansvar för att barnets behov blir tillgodosedda.

Insatserna mot bidragsfusk ska förbättras bland annat genom att inrätta underrättelseskyldighet för socialtjänsten när det gäller svartkontrakt, att ha samkörningar av register och en integrerad databas med socialtjänst och olika myndigheter där Migrationsverket och Kronofogdemyndigheten ska finnas med. Arbetskraftsinvandrare ska kunna försörja de familjemedlemmar som kommer till Sverige inklusive en bostad av viss yta och standard.

 

Förslag i majoritet

I majoritet kan vi lägga initiativärende i ansvarig nämnd att se över vilka konsekvenser som ska användas för att man inte deltar och försöker göra sig själv anställningsbar. Se över samordning samarbete mellan olika förvaltningar så att det finns en röd tråd där man ser helheten och kan göra tydliga uppföljningar med kravet på motprestation och vilka sanktioner som ska finnas. Här måste även uppföljning med andra myndigheter också vara en viktig del.

 

Förslag i opposition

Plocka in de lokala men också nationella aspekterna den långa tid det tar att etablera sig genom att väcka opinion över att det måste vara rimligt med krav och konsekvenser. Hur arbetsmarknaden behöver folk inom många områden. Hur utanförskapsområden stänger in människor utan möjlighet att etablera sig i gemenskapen som ett arbete innebär, men också detta med bidrag utan tydliga krav passiviserar den enskilde och dränerar den gemensamma välfärden.

Lägg en motion i fullmäktige – ha en tydlig informativ brödtext, varför vi tycker detta är oerhört viktigt och var sen tydliga i att satsen så ni träffar rätt, få med samordning, samarbete med myndigheter, krav och uppföljning.