Utbilda fler speciallärare som kan möta enskilda elevers behov

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lärares kompetens är en av de faktorer som spelar störst roll för elevers studieresultat. Lärare i skolan har idag ett antal sidouppdrag, ofta många elever i behov av särskilt stöd och en hög arbetsbelastning.

Den inkluderingsdogm som gällt i svenskt skolväsenden där elever med särskilda behov ska gå i vanlig klass ställer höga krav på lärare. För att möta kraven har svenskt skolväsen aktivt jobbat för att speciallärare ska bli specialpedagoger. Skillnaden mellan yrkena är att speciallärare syftar till att möta de speciella behoven hos särskilda elever medan en specialpedagog ska stödja lärare att kunna möta elevers speciella behov i klassrummet.

Vi behöver därför se till att lärare ges möjlighet att använda sin kompetens på bästa sätt (se även reform om att ”Renodla lärarrollen”). För att minska arbetsbelastningen för lärare behöver vi utbilda och anställa fler speciallärare. Genom att utbilda fler speciallärare som kan möta enskilda elevers speciella behov minskar kravbilden på lärare och eleverna kan i högre grad få sina behov mötta.

 

Förslag i majoritet

Om Moderaterna är i majoritet kan ni i ansvarig nämnd göra direkta satsningar på att anställa fler speciallärare. Det finns även möjlighet att göra särskilda satsningar på att utbilda nuvarande personal. Flera lärosäten erbjuder denna utbildning. Dessa satsningar kan göras i ansvarig nämnd eller som en särskild post i kommunens budget. Glöm inte uppmärksamma detta i media och social media.

Förslag i opposition

I opposition så finns det flera sätt att behandla frågan. I ansvarig nämnd kan man i opposition uppmärksamma frågan redan i nämnden. Där har ni möjlighet att få in det i verksamhetsplanen om ni får med majoriteten. Ni kan i andra hand behandla frågan i kommunfullmäktige där ni kan ställa en enkel fråga till ansvarig politiker i majoriteten om hur de ställer sig till detta. Ni kan också ha en interpellationsdebatt eller lägga en motion med syfte att minska arbetsbelastningen i skolan genom att anställa fler speciallärare.

En enkel fråga och en interpellation är bra för att väcka debatt men att arbeta i ansvarig nämnd eller genom att motionera om ämnet ger tydligare resultat om ni lyckas driva igenom det.