Ett gott exempel!

Utbildning våld i nära relation – Skurup

Facebook
Twitter
LinkedIn

För att nå framgång och förändring krävs det att hela organisationen jobbar åt samma håll. Därför är det viktigt att vara tydlig med förväntningar, vilja och mål, främst från det politiska styret men även i de frågor där det är möjligt att visa på tydlighet från den samlade politiken, säger Åsa Ekblad, ordförande socialutskottet i Skurups kommun.

Vid mandatperiodens början skrevs en avsiktsförklaring mellan styrande partier utifrån frågorna i valmanifestet, vilket var första steget mot att skapa struktur i arbetet från politikens sida. När arbetet startades upp i socialnämndsutskottet hade vi ett möte med workshop där gemensamma fokusområden för mandatperioden togs fram. Ett av fokusområden blev då våld i nära relationer. Att politiken stod eniga kring frågan gällande våld i nära relationer visade på tydligheten kring att detta var och är en högt prioriterad fråga som skulle arbetas med från olika perspektiv under kommande fyra år.

De beskrivna insatserna nedan har tjänstemännen planerat och stämt av med ordförande och delar av presidiet i utskottet. Riktade budgetprioriteringar har sedan gett förutsättningar för insatserna och även tydligt visat på viljeinriktningen från politiken.

Utbildningsinsatserna har riktats både inåt verksamheten för att ge redskap och kunskap i ärende men det har också arrangerats stora omfattande insatser utåt som kompetensutvecklingsdagen med fokus på hedersrelaterad problematik. Vid kompetensutvecklingsdagen var målet att ge den breda gruppen av såväl politiker som anställda mer kunskap inom området.

Under mandatperioden har lagstiftningen kring våld i nära relationer förändrats. En del av förändringarna i lagstiftningen har inneburit att fokusera mer på att ta med förövarens del och inte bara fokusera på hjälp- och stödbehovet hos den utsatta. För att möta upp detta har vi genom budget utökat kommunens öppenvård där handläggarna genomgått riktade utbildningsinsatser. Detta gäller också kring den senaste lagstiftningen för barn som bevittnar våld i nära relationer där det också satsats på omfattande utbildningsinsatser inom socialtjänsten.

Genom riktade medel till förebyggande insatser har det möjliggjorts utbildningar och fördjupningar för handläggare på socialtjänsten, standardiserade bedömnings- och samtalsmetoder för att upptäcka och utreda våld i nära relationer. Utökat samarbete mellan skolan och socialtjänst har inletts där exempelvis. öppenvårdens personal varit på skolorna och pratat med eleverna om deras syn på relationer, sex, porr och våld vilket genererat mycket positiv respons från eleverna.

Vi har inte stött på några utmaningar eller problem på vägen, troligtvis pga. att frågan är enkel att slutas samman kring, fortsätter Åsa.

Sedan 2019 har kommunen valt att ha extra stort fokus på VINR (våld i nära relationer) för att öka kompetensen och på så sätt kunna stödja och bistå med rätt insatser. I januari 2020 arrangerade Skurups kommun en kompetensutvecklingsdag med syfte att öka personal och förtroendevaldas kompetens gällande hedersrelaterad problematik. Satsningen genomfördes i samarbete med Länsstyrelsen, BRIS (Barnens rätt i samhället) och TRIS (Tjejers rätt i samhället). Kompetensutvecklingsdagen var riktad till alla chefer, central- och lokal elevhälsa, lärare, elevassistenter, förskollärare, personal inom LSS, fritidsledare, barnrättsstrateger, personal inom individ- och familjeomsorg, samt förtroendevalda. Totalt deltog ca 400 personer. Satsningen var väldigt välbehövlig och uppskattad. Den kopplades sedan ihop med fortsatta diskussioner på personalens APT (arbetsplatsträffar). Det är för tidigt att utläsa någon statistik från satsningen gällande tex antal aktualiseringar kopplat till oro för hedersproblematik.

Det är av oerhört stor vikt för personer som är utsatta för VINR att människor de möter ska kunna ställa rätt frågor och på så sätt synliggöra ett problem som under lång tid funnits dolt i samhället. Insatserna ledde inledningsvis till en tydlig ökning av ärenden där aktualiseringsorsaken var kopplat till VINR med ca 40 procent. Vi ser hur betydelsefullt det är att alla som på olika sätt möter människor som kan vara utsatta för VINR har kunskap om hur man tar sig an situationen och vågar ställa obekväma frågor utan att det känns utpekande.

Detta är något vi måste fortsätta att rusta samhället med för att komma åt problemet i ett tidigt stadie. Till vår förtvivlan har aktualiseringarna gått ner i antal igen kopplat till de begränsningarna som pandemin har inneburit i samhället. Distansundervisning och de begränsningar som pandemin inneburit har också påverkat möjligheten till att se tydliga resultat av satsningen. Dock känner vi oss väl rustade med ny kunskap, nya kontakter och nya synsätt för hur vi kan hjälpa och stödja kvinnor, barn och familjer som lever inom hederskontext. Men vi behöver lära oss hur vi kan jobba med frågan även i den typ av situation som vi är i just nu.

Länk till utbildning:

https://youtu.be/9q-t2HHG4Qs