Utökad möjlighet till UF-företagande på gymnasium

Facebook
Twitter
LinkedIn

Att introduceras till företagande i tidig ålder är centralt för att senare i livet själv välja att bli företagare. En studie där över 6 000 individer följts från 0 till 34 års ålder visar att män oftare blir entreprenörer om de har föräldrar som är det medan det för kvinnor snarare hänger samman med föräldrarnas socioekonomiska status. Klart står dock att företagarintresset uttrycktes tidigt, redan vid 16 års ålder (Schoon & Duckworth, 2012). Utifrån detta ser vi därför att ett ökat företagande bland kvinnor kräver en tidig introduktion till företagande. Detta har vi möjlighet att göra såväl nationellt som lokalt.

Ett sätt att få denna introduktion på plats är genom ökad möjlighet till UF-företagande på gymnasiet. Bland dem som gått kursen Ung Företagsamhet blir många företagare senare i livet. Kursen Ung Företagsamhet bör därför bli möjlig för samtliga elever i gymnasieskolan att läsa.

Möjligheten att driva UF-företag skiljer sig idag mycket åt, främst beroende på vilken skola och vilket gymnasieprogram elever läser. Läsåret 2019/20 var det hela 96 procent av alla elever på handels- och administrationsprogrammet som drev UF-företag. I bottenskiktet ligger program såsom vård och omsorg (4 procent), naturvetenskap (8 procent) samt fordons- och transportprogrammet (12 procent), (Läraren, 2021). Dessa elever, där många av dem ska bli nästa generations arbetsgivare, tar examen utan att få en god inblick i att driva företag. Detta är problematiskt då framtiden i allra högsta grad är beroende av att det finns driven, lösningsfokuserad, kreativ och företagsam arbetskraft. Därför behöver det ses över hur UF kan bli tillgängligt för samtliga elever i gymnasieskolan oavsett program. Detta behöver inte nödvändigtvis ske som en obligatorisk kurs utan valet om man vill läsa UF-kurs bör ligga hos den enskilde eleven, men valet av gymnasieprogram som sådant ska åtminstone inte hindra eleverna från att välja kursen som individuellt val.

Vi bör också uppmuntra initiativ som visar på en modern bild av företagare och branscher. Det finns flera som erbjuder föreläsningar på skolor samt studiebesök med syfte att ge eleverna en uppdaterad bild av entreprenörskap så att fler kan identifiera sig med företagarrollen. Förebilder behövs och det är viktigt att dessa förebilder kommer från många olika branscher och yrkeskategorier.

 

FÖRSLAG I MAJORITET

Arbeta för att alla elever som läser på gymnasiet ska erbjudas möjligheten att driva ett UF-företag genom kursen Ung Företagsamhet som individuellt val oavsett vilket gymnasieprogram de läser.

Moderaterna kan uppmuntra företagare och entreprenörer att bidra i skolor med läxhjälp, mentorskapsprogram och studiebesök. Utmana företagare och entreprenörer kring hur de kan hjälpa eleverna att få kontakt med arbetslivet och få chansen att pröva på, exempelvis Angereds utmaningen i Göteborg som knyter runt 40 olika företag och organisationer till sina elever på en gymnasieskola. Använd nämndens verksamhetsplaner för att poängtera vikten av näringslivsförankring tidigt i skolan.

Moderaterna kan också arbeta för att fler skolor ska drivas i samarbete med företag och entreprenörer för att utveckla samarbetet med näringslivet, som exempelvis Franklins Gymnasium School of science – en kommunal gymnasieskola som samarbetar med Astra Zeneca inom Life science i Mölndals stad.

 

FÖRSLAG I OPPOSITION

Motionera i kommunfullmäktige om att erbjuda alla elever som läser på gymnasiet möjligheten att välja att driva ett UF-företag som individuellt val oavsett vilket gymnasieprogram de läser. Skriv debattartiklar i samband med att ni lägger fram förslag så att ni uppmärksammas i media och sätter press på majoriteten.