Minskad arbetsbelastning i skolan – renodla lärarrollen

Enligt en rapport från Försäkringskassan så är risken för sjukskrivning inom utbildningssektorn högst inom förskole- och grundskoleutbildning, men problem med arbetsmiljö och sjukfrånvaro inom hela sektorn är inte tydligt avgränsat till vissa yrkesgrupper. Kvinnor rapporterar i betydligt större utsträckning att man mår psykiskt dåligt och är sjukskrivna i nästan dubbelt så stor utsträckning som män, […]

Utöka etableringsprogrammet

Förbättra innehållet i etableringsprogrammet som ska motsvara heltid, med tydligt fokus på att bli självförsörjande. Integration i kommunen från första dagen ska vara ett tydligt budskap. Vi vill därför skapa en snabbare och tydligare arbetslinje. Genom att inför krav på motprestation. Därför bör det kommunala aktivitetskravet förstärkas och implementeras fullt ut, så att innehållet i […]

Förebygg och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck

Utövandet av hedersrelaterat våld och förtryck är en kränkning av den enskildes fri- och rättigheter. Kontroll av flickors och kvinnors sexualitet är central i en hederskontext och baseras på att individen är underordnad kollektivet. Bevakning är medlet för att hålla hedern intakt, och detta innebär begränsning och kontroll av individers tillvaro. Denna kontroll tar sig […]