Utbildning våld i nära relation – Skurup

För att nå framgång och förändring krävs det att hela organisationen jobbar åt samma håll. Därför är det viktigt att vara tydlig med förväntningar, vilja och mål, främst från det politiska styret men även i de frågor där det är möjligt att visa på tydlighet från den samlade politiken, säger Åsa Ekblad, ordförande socialutskottet i […]

Karriärkartläggningar

Lagstiftningen om lönekartläggning finns i diskrimineringslagen (2008:567): arbetsgivare ska arbeta för att upptäcka, åtgärda och förhindra löneskillnader som har samband med kön. Riksrevisionens utvärdering av lönekartläggningarna konstaterar att lönekartläggningarna sällan leder till att osakliga löneskillnader upptäcks, men att de samtidigt innebär en stor administrativ börda för arbetsgivarna. Idag är arbetsgivare skyldiga att göra en årlig […]

Minska förekomsten av delade turer

Dagens schemaläggning av omsorgspersonal är kontraproduktiv. Inte minst ofrivilligt delade turer bidrar till stress, problem med vila och riskerar att bidra till ökade sjukskrivningstal. En delad tur är ett uppdelat arbetspass med obetalda uppehåll i själva arbetspasset. Det obetalda uppehållet är längre än en normal rast. Delade turer är ofta varken omtyckta eller önskade bland […]

Minskad arbetsbelastning i skolan – renodla lärarrollen

Enligt en rapport från Försäkringskassan så är risken för sjukskrivning inom utbildningssektorn högst inom förskole- och grundskoleutbildning, men problem med arbetsmiljö och sjukfrånvaro inom hela sektorn är inte tydligt avgränsat till vissa yrkesgrupper. Kvinnor rapporterar i betydligt större utsträckning att man mår psykiskt dåligt och är sjukskrivna i nästan dubbelt så stor utsträckning som män, […]

Utbilda fler speciallärare som kan möta enskilda elevers behov

Lärares kompetens är en av de faktorer som spelar störst roll för elevers studieresultat. Lärare i skolan har idag ett antal sidouppdrag, ofta många elever i behov av särskilt stöd och en hög arbetsbelastning. Den inkluderingsdogm som gällt i svenskt skolväsenden där elever med särskilda behov ska gå i vanlig klass ställer höga krav på […]

Få, men uppföljbara krav i LOV

Kraven som ställs på aktörer som verkar inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) bör utvecklas. Konkurrens är sunt. Att en patient eller brukare själv får välja vem som ska ge vård och omsorg är värdefullt och nödvändigt, men ställer också höga krav på utförararen. Dock ger en för kraftig reglering ett minskat utrymme för innovativa lösningar […]

Stärkta kvalitetskontrollfunktioner i LOV

För att en kommun eller region ska vara säker på att endast seriösa utförare ingår i LOV måste kvaliteten enkelt kunna följas upp. Detta ställer krav både på hur kvalitetskraven är utformade och de metoder som används för att följa upp kraven. Det måste dessutom vara lätt att utesluta leverantörer som inte uppfyller kraven eller […]