Större flexibilitet att överföra dagar med föräldrapenning

Frågor om samhällets ekonomiska stöd runt föräldraskap aktualiserar frågor om individens frihet, ekonomisk jämställdhet och samhällets funktionssätt. Föräldraförsäkringen är till för både föräldrar och barn: föräldrar ska kunna arbeta och barn ska ges förutsättningar för att kunna vara med sina föräldrar. Kvinnor är sjukskrivna i dubbelt så hög utsträckning som män, och risken för utmattningssyndrom […]

Minskad arbetsbelastning i skolan – renodla lärarrollen

Enligt en rapport från Försäkringskassan så är risken för sjukskrivning inom utbildningssektorn högst inom förskole- och grundskoleutbildning, men problem med arbetsmiljö och sjukfrånvaro inom hela sektorn är inte tydligt avgränsat till vissa yrkesgrupper. Kvinnor rapporterar i betydligt större utsträckning att man mår psykiskt dåligt och är sjukskrivna i nästan dubbelt så stor utsträckning som män, […]

Utbilda fler speciallärare som kan möta enskilda elevers behov

Lärares kompetens är en av de faktorer som spelar störst roll för elevers studieresultat. Lärare i skolan har idag ett antal sidouppdrag, ofta många elever i behov av särskilt stöd och en hög arbetsbelastning. Den inkluderingsdogm som gällt i svenskt skolväsenden där elever med särskilda behov ska gå i vanlig klass ställer höga krav på […]

Tydliggör programmeringen i skolan

Det råder idag brist på kvalificerade personer inom Tech branschen och en särskild brist på kvinnor. Företrädare för Tech branschen lyfter själva mer programmering i skolan som ett sätt att få fler och även kvinnor att vilja jobba inom branschen. Genom mer programmering i skolan kan unga kvinnor lättare skapa sig en uppfattning om hur […]

Avsätt tid till studie- och yrkesvägledning (SYV) i timplanen

Det finns stora fördelar med att tidigt introducera studie- och yrkesvägledning (SYV) i skolan. Idag finns ingen tid reserverad i timplanen för SYV, vilket gör det svårt att bedriva ett systematiskt arbete. Genom att visa på olika vägar i yrkeslivet ger man eleverna en bättre grund att stå på för att kunna göra ett genomtänkt […]

Elevhälsan ska ha rutiner för handläggning av elever med misstänkt endometrios

Endometrios är en östrogenberoende sjukdom som innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinna växer utanför livmoderhålan. Ungefär en av tio kvinnor i fertil ålder beräknas ha endometrios. Detta ger svår menssmärta och kan även orsaka svårigheter att bli gravid. De drabbade lider ofta av svår smärta under stora delar av livet. Sedan 2018 finns det nationella […]

Språkförskola för barn från 1 år till föräldrar i etableringsfasen

Med ett etableringsprogram som ska motsvara heltid och tydligt fokus på att bli självförsörjande. Behövs också kvinnors deltagande stärkas och tydliggöras. Idag blir kvinnor ofta hemma med barn och männen deltar i etableringsprogram detta medför att många nyanlända kvinnor därför isoleras när de är föräldralediga och ju längre tid som går utan att de aktiveras […]

Förebygg och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck

Utövandet av hedersrelaterat våld och förtryck är en kränkning av den enskildes fri- och rättigheter. Kontroll av flickors och kvinnors sexualitet är central i en hederskontext och baseras på att individen är underordnad kollektivet. Bevakning är medlet för att hålla hedern intakt, och detta innebär begränsning och kontroll av individers tillvaro. Denna kontroll tar sig […]

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Kommuner ska idag sträva efter att erbjuda omsorg för barn på obekväm tid då de inte erbjuder förskola. Barnen ska då få omsorg i den utsträckning som behövs utifrån föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Kommunen är alltså inte tvingad att erbjuda barnomsorg under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Detta […]

Modernisera hem- och konsumentkunskapen i skolan

I dagens skola prioriteras kärnämnena då dessa är en förutsättning att kunna lyckas i skolan studera vidare för de som väljer detta. Utöver detta behövs också grundläggande kunskap i många andra ämnen. Ett av dessa ämnen är hem- och konsumentkunskap, ett ämne som tyvärr inte alltid är uppdaterat när det gäller att rusta eleverna för […]