Tydliggör råd om amning

En viktig faktor som förklarar varför kvinnor tar ut en större föräldraledighet tidigt är föreställningar om amning. Professor Agnes Wold och barnläkare Cecilia Chrapkowska skriver att svenska föräldrar är ”impregnerade med propaganda om vikten av bröstmjölk”, trots att skillnaden i hälsoeffekter mellan amning och bröstmjölksersättning är obetydlig (Chrapkowska & Wold, 2017). Även professorns Emily Oster […]

Utbildning våld i nära relation – Skurup

För att nå framgång och förändring krävs det att hela organisationen jobbar åt samma håll. Därför är det viktigt att vara tydlig med förväntningar, vilja och mål, främst från det politiska styret men även i de frågor där det är möjligt att visa på tydlighet från den samlade politiken, säger Åsa Ekblad, ordförande socialutskottet i […]

Nattomsorg Förskola, fritids och omsorg i hemmet under kvällstid – Göteborg

Intervju med Nina Miskovsky, kommunalråd i Göteborg. ”- Nina, du är kommunalråd i Göteborg med ansvar bland annat för sociala frågor. Vad har nattomsorg och omsorg under kvällstid betytt för dig?” ”- Ofantligt mycket! Hade jag inte haft Nattis så hade jag inte kunnat ha de uppdrag jag har idag” säger Nina Miskovsky. Sveriges näst […]

Jobbinspiratörer / Stadsdelsmammor Helsingborg

Intervju med Richard Lundberg, ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Helsingborg. I Helsingborg har man infört något som kallas för stadsdelsmammor, en form av jobbinspiratörer. Där man tar tillvara lokala krafter och eldsjälar med områdeskännedom och lokal anknytning genom att rekrytera kvinnor som är kända i området. Många av dessa kvinnor har själva gått från utanförskap till […]

Karriärkartläggningar

Lagstiftningen om lönekartläggning finns i diskrimineringslagen (2008:567): arbetsgivare ska arbeta för att upptäcka, åtgärda och förhindra löneskillnader som har samband med kön. Riksrevisionens utvärdering av lönekartläggningarna konstaterar att lönekartläggningarna sällan leder till att osakliga löneskillnader upptäcks, men att de samtidigt innebär en stor administrativ börda för arbetsgivarna. Idag är arbetsgivare skyldiga att göra en årlig […]

Minska förekomsten av delade turer

Dagens schemaläggning av omsorgspersonal är kontraproduktiv. Inte minst ofrivilligt delade turer bidrar till stress, problem med vila och riskerar att bidra till ökade sjukskrivningstal. En delad tur är ett uppdelat arbetspass med obetalda uppehåll i själva arbetspasset. Det obetalda uppehållet är längre än en normal rast. Delade turer är ofta varken omtyckta eller önskade bland […]

Minskad arbetsbelastning i skolan – renodla lärarrollen

Enligt en rapport från Försäkringskassan så är risken för sjukskrivning inom utbildningssektorn högst inom förskole- och grundskoleutbildning, men problem med arbetsmiljö och sjukfrånvaro inom hela sektorn är inte tydligt avgränsat till vissa yrkesgrupper. Kvinnor rapporterar i betydligt större utsträckning att man mår psykiskt dåligt och är sjukskrivna i nästan dubbelt så stor utsträckning som män, […]

Utbilda fler speciallärare som kan möta enskilda elevers behov

Lärares kompetens är en av de faktorer som spelar störst roll för elevers studieresultat. Lärare i skolan har idag ett antal sidouppdrag, ofta många elever i behov av särskilt stöd och en hög arbetsbelastning. Den inkluderingsdogm som gällt i svenskt skolväsenden där elever med särskilda behov ska gå i vanlig klass ställer höga krav på […]

Ersätt samhällsorienteringen med en ny Sverigeintroduktion

Det är enligt lag reglerat att kommuner ska erbjuda samhällsorientering för nyanlända. Lagen (2010:1138) reglerar att samhällsorienteringen ska omfatta 100 timmar och att det är kommunen som bestämmer hur samhällsorienteringen ska utformas. Det finns däremot ingen kursplan eller ämnesplan som i andra utbildningar utan man presenterar åtta teman som ska behandlas och kommunerna ansvarar helt […]

Få, men uppföljbara krav i LOV

Kraven som ställs på aktörer som verkar inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) bör utvecklas. Konkurrens är sunt. Att en patient eller brukare själv får välja vem som ska ge vård och omsorg är värdefullt och nödvändigt, men ställer också höga krav på utförararen. Dock ger en för kraftig reglering ett minskat utrymme för innovativa lösningar […]