Utöka etableringsprogrammet

Förbättra innehållet i etableringsprogrammet som ska motsvara heltid, med tydligt fokus på att bli självförsörjande. Integration i kommunen från första dagen ska vara ett tydligt budskap. Vi vill därför skapa en snabbare och tydligare arbetslinje. Genom att inför krav på motprestation. Därför bör det kommunala aktivitetskravet förstärkas och implementeras fullt ut, så att innehållet i […]

Inrätta trygghetsstråk i stadskärnorna

Kvinnor upplever sig generellt mindre trygga i de offentliga rummen än män. Det behövs därför krafttag på flera olika nivåer för att öka den upplevda och faktiska tryggheten för kvinnor. Att som kvinna känna sig rädd när man rör sig på gator och torg eller reser i kollektivtrafiken är oacceptabelt i ett modernt samhälle. Att […]

Förebygg och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck

Utövandet av hedersrelaterat våld och förtryck är en kränkning av den enskildes fri- och rättigheter. Kontroll av flickors och kvinnors sexualitet är central i en hederskontext och baseras på att individen är underordnad kollektivet. Bevakning är medlet för att hålla hedern intakt, och detta innebär begränsning och kontroll av individers tillvaro. Denna kontroll tar sig […]

Hel eller delad utbetalning av försörjningsstöd till kvinnan

Ett steg för att förbättra integrationen för kvinnor, stärka jämställdheten samt barnperspektivet är att kommunen som regel delar ut försörjningsstödet till kvinnan. Detta stärker kvinnans ställning och underlättar för kvinnor att lämna destruktiva relationer och hedersförtryck. Ofta har kvinnan huvudansvaret för barnen och genom detta används förhoppningsvis pengarna i första hand för barnens bästa. Psykiskt […]

Utökat hembesöksprogram för förstföderskor i utanförskapsområden

Familjer i utanförskapsområden är särskilt utsatta för risker när det gäller ohälsa, ekonomisk otrygghet och sämre psykisk hälsa. Därför bör man sätta in tidiga insatser från hälso- och sjukvården och kommunen. Redan innan barnet är fött är det viktigt att erbjuda ett utökat antal hembesök hos förstföderskor i särskilt utsatta områden. Detta är också ett […]

Jobbinspiratörer

Det finns i dagsläget inga uppgifter på hur många utrikesfödda kvinnor som inte är inskrivna hos Arbetsförmedlingen trots att de saknar sysselsättning. Detta är kvinnor som saknar egen försörjning, sociala nätverk utanför hemmet och som när de uppnår pensionsålder kommer få låga pensioner. Därför är det viktigt att söka upp och etablera kontakt med dessa […]

Förenkla regelbördan för företagare

En företagare som satsar och etablerar sin verksamhet i din region och kommun tar ofta ett stort steg och gör en stor investering. Om företagets satsning medför att man behöver bygga, ha miljöinspektioner, ackreditera sig för kommunens LOV-verksamheter eller på annat sätt samverka så behöver kommunen och regionen vara en möjliggörare samt se sig som […]

Transparens i LOV

LOV – Lagen om Valfrihet ger invånaren möjlighet att själv påverka och välja vem som utför exempelvis omsorgen i hemmet, är avlösare till ditt barn/ungdom eller vilket omsorgsboende du vill bo på. Vid införande av LOV ställs krav på att den offentliga verksamheten och de privata bolagen ska ha lika kravställning, både gällande ersättning av […]

Träning på arbetstid

Kvinnor rapporterar i betydligt större utsträckning att man mår psykiskt dåligt, kvinnor är också sjukskrivna i nästan dubbelt så stor utsträckning som män, vilket får konsekvenser för livsinkomster och framtida pensioner. Sjukfrånvaron är som högst inom vård- och omsorgsyrken samt för sociala tjänster, där en majoritet av de sysselsatta är kvinnor. Vid samma typ av […]

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Kommuner ska idag sträva efter att erbjuda omsorg för barn på obekväm tid då de inte erbjuder förskola. Barnen ska då få omsorg i den utsträckning som behövs utifrån föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Kommunen är alltså inte tvingad att erbjuda barnomsorg under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Detta […]